Bez kategorii

Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab ad 7

Wynik surowy na sparowanym połączeniu testu uczenia się na poziomie podstawowym wynosił 26,5 w grupie otrzymującej ewolokumab i 25,2 w grupie placebo; średnie zmiany wyniku w stosunku do wartości wyjściowej wynosiły odpowiednio -1,53 . 12,9 i -1,53 . 13,5 (P = 0,49 w oparciu o ocenę z). Surowy wynik na medianie 5-testowego testu czasu reakcji na początku badania wynosił 356,7 msec w grupie otrzymującej ewolokumab i 355,1 msec w grupie placebo; średnie zmiany prędkości psychomotorycznych w stosunku do wartości wyjściowej wynosiły odpowiednio 5,2 . 52,7 milisekund i 0,9 . 63,9 msec (p = 0,06 w oparciu o wyniki z). Globalny wynik złożony z w punkcie wyjściowym wynosił -0,015 w grupie evolocumab i -0,002 w grupie placebo; zmiany w globalnych wynikach składowych Z wynosiły odpowiednio 0,031 . 0,411 i 0,061 . 0,454 (P = 0,12). Analiza wartości odstających (najsłabsze wyniki) nie wykazała istotnych różnic między grupami badawczymi (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Wyniki dla poszczególnych punktów końcowych CANTAB i globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB podczas każdej wizyty były podobne w grupach badanych podczas całego badania. Wyniki w populacjach pełnej analizy nie wykazały istotnych różnic między grupami badanymi w czterech poszczególnych punktach końcowych CANTAB lub globalnym wyniku złożonym punktów końcowych CANTAB. (Patrz rys. S2 i S3 oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku.)
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w punktach końcowych CANTAB i globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB, z warstwą w zależności od najniższego poziomu cholesterolu LDL (populacja z pełną analizą). Średnie zmiany w punktach wyjściowych były podobne w grupach pacjenci byli stratyfikowani zgodnie z najniższym osiągniętym poziomem cholesterolu LDL we wcześniej określonych punktach granicznych cholesterolu LDL (w tym 661 pacjentów w grupie otrzymującej ewolokumab, u których poziom cholesterolu LDL <25 mg na decylitr). Średnie zmiany w stosunku do wartości wyjściowej były również podobne w badanych grupach, gdy pacjenci byli stratyfikowani zgodnie z najniższym uzyskanym poziomem cholesterolu LDL (Tabela 2).
Analiza podgrup
Wyniki testu kognitywnego w wcześniej określonych podgrupach były zgodne z wynikami w całej populacji. Analiza eksploracyjna pierwotnego punktu końcowego, z uwarstwieniem według końcowego badania przesiewowego poziomu cholesterolu LDL (.85 vs. <85 mg na decylitr), sugerowała, że pierwotny punkt końcowy faworyzował placebo wśród pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu LDL niższym niż 85 mg na decylitr, podczas gdy faworyzowała ewolokumab wśród pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 85 mg na decylitr lub wyższym (P = 0,01 dla interakcji, bez korekty dla wielokrotnych porównań). Jednak analiza drugorzędowych punktów końcowych nie dostarczyła dodatkowych dowodów na modyfikację leczenia zgodnie z wyjściowym poziomem cholesterolu LDL. Ponadto analiza post hoc zmian w odniesieniu do pierwotnych i drugorzędowych punktów końcowych, podzielona według kwartyli poziomu cholesterolu LDL na linii podstawowej, sugeruje, że przestrzenna pamięć robocza ocenia w grupie placebo w kwartylu z najniższym poziomem cholesterolu LDL (<80 mg na decylitr [2,1 mmol na litr]) mogło być czynnikiem oddalającym, ponieważ nie było spójnej zależności między poziomem cholesterolu LDL a pierwotnym punktem końcowym [podobne: pękanie naczyń krwionośnych, neurolog wrocław, argentussin ]

Zobacz też: # forum dentystyczne, # komory testowe, # protezy zębowe kraków,